Υγεία

Ως βασικές ατομικές ασφαλίσεις ζωής ταξινομούνται οι ασφαλίσεις: απλή ζωής, μικτή ζωής, ισόβια και επιβίωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, στους καλυπτόμενους κίνδυνους σχετιζόμενους με την υγεία περιλαμβάνονται τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα, η νοσοκομειακή περίθαλψη, η μόνιμη μερική ανικανότητα, η μόνιμη ολική ανικανότητα, ο θάνατος, καθώς και η μηνιαία απώλεια εισοδήματος και το ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα.